Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogodbeni pogoji družbe EURRA d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine , ki so dostopni na www.razgorsek.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, s priporočili GZS, mednarodnimi kodeksi  eposlovanja, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

1. Veljavnost teh splošnih pogojev

1.1. Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in družbo Eurra d.o.o. kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevim nakupom blaga prodajalca, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju: www.razgorsek.si).

1.2. Kupec je vsaka oseba, ki ima prek razgorsek.si  s prodajalcem sklenjen veljaven dogovor za nakup blaga prodajalca.

1.3. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek razgorsek.si  so urejeni v teh splošnih pogojih, Splošnih pogojih o osebnih podatkih prodajalca ter konkretnem naročilu.

1.4. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob podaji svoje ponudbe natisne oziroma shrani.

Pogoji veljajo od 01.04.2019 naprej.

 

2. Neveljavnost drugih poodbenih pogojev

2.1. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev.

2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

 

3. Osebna veljavnost

3.1. Med prodajalcem in vsemi osebami, ki štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje, veljajo samo splošni pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu.

3.2. V primeru iz prejšnje točke v vsakem primeru dopolnilno veljajo tudi določila potrošniške zakonodaje, ki v vsakem primeru tudi prevladajo nad morebitnimi nasprotnimi določbami teh splošnih pogojev.

 

4. Veljavnost v razmerju do potrošnikov

Za vključitev teh splošnih pogojev med pogoje nakupa zadošča, če takšna oseba ob registraciji kot uporabnik spletnih strani prodajalca ali ob podaji povpraševanja za nakup blaga prodajalca izjavi, da je bila v celoti seznanjena s temi splošnimi pogoji prodaje prek razgorsek.si .

 

5. Veljavnost v razmerju do tujcev

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

 

6. Oglaševanje

6.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi.

6.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru razdelanih specifikacij na spletni strani razgorsek.si ali od ponudnikovega posredovanja specifikacije po naročilu in želji naročnika. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na razgorsek.si  oglaševano blago ogleda, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka. Kupcu je vedno na voljo možnost, da si blago ogleda v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o., na naslovu Meljski Dol 1 v Mariboru, zato se v primeru odstopanja od dejanskega videza izdelka, odpoveduje reklamaciji iz tega naslova.

6.3. V namene oglaševanja uporablja www.razgorsek.si  tudi storitev Google Adwords Remarketing. To je storitev podjetja Google za uporabo remarketinga in vedenjsko ciljnega oglaševanja. Storitev uporabljamo z namenom oglaševanja na Google Search and Display omrežju za stranke, ki so že obiskale spletno stran www.razgorsek.si . S te storitve se lahko odjavite v Google’s Ads nastavitvah, ki se nahajajo v vašem Google profilu.

6.4. Že uporabljeni izdelki ali razstavni eksponati, ki se prodajajo v okviru razgorsek.si , so kot taki tudi označeni, vključno z morebitnim popustom iz tega naslova. S podajo naročila kupec potrjuje, da je bil z navedenimi lastnostmi blaga seznanjen in to tudi sprejema. V takih primerih prodajalec ne jamči dostave v originalni embalaži, pač pa v primerni embalaži.

6.5. Kupec se izrecno strinja, kar potrjuje s strinjanjem s temi splošnimi pogoji,  da ga prodajalec preko elektronske pošte in/ali SMS sporočil občasno lahko obvešča o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Prodajalec se obvezuje, da e-naslova in telefonske številke kupca ne bo posredoval tretji osebi. Kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic ali SMS sporočil na način, da to zahtevo sporoči na reklamacije@razgorsek.si.

 

7. Naročilo kupca

7.1. Kupec lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen na razgorsek.si , izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.

7.2. S klikom na gumb »zaključi nakup« kupec opravi nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred nakupom lahko kupec prosto spreminja nabor blaga, ki ga želi kupiti.

7.3. Nakup blaga je veljaven le pod pogojem, če kupec s klikom na ustrezni gumb potrdi, da se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in jih s tem naredi za sestavni del ponudbe ter v primeru, da izbere način plačila s posredovanjem kateregakoli ponudnika plačilnih storitev, ki jih prodajalec omogoča,  odredi izvedbo plačilne transakcije za plačilo vseh denarnih obveznosti, ki za kupca izhajajo iz oddane ponudbe.

7.4. Nakup se opravi glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred izbiro blaga s strani kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu razgorsek.si , vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.

7.5. Nakup je veljaven le, če je ustrezno dogovorjen prek sistema razgorsek.si . To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino nakupa.

 

8. Potrditev prodajalca

8.1. Potrdilo prejema naročila kupca, ki sledi po odpošiljanju naročila kupca, ne vpliva na samo naročilo.

8.2. Kakršnakoli izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne vzpostavljajo veljavnosti nakupa, če niso izpolnjeni pogoji iz razdelka “Naročilo kupca”.

8.3. Naročilo kupca je v vsakem primeru dano pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi nakupa.

8.4. Po dogovoru o nakupu skladno s temi splošnimi pogoji so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati.

 

9. Spločno o načinih plačila

9.1. Sistem razgorsek.si  kupcu omogoča plačilo nakupa izključno s kreditno ali debetno kartico ali plačilom ob prevzemu blaga s strani kupca ali po opravljenem predplačilu, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

9.2. Plačila se opravljajo izključno v evrih ali v primeru, da je sedež prodajalca zunaj evroobmočja, v valuti, ki predstavlja veljavno plačilno sredstvo v državi sedeža prodajalca.

9.3. Po izbiri ustreznega načina plačila s kreditno ali debetno kartico ali z gotovinskim plačilom oziroma opravljenim avansnim plačilom,  ob prevzemu blaga se kupec odpoveduje morebitni pravici do odstopa od ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačila.

9.4. Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako zadevno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom.

9.5. Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca.

9.6. Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani.

9.7. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam. Če gre pri blagu za blago, za katerega je po 54. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost dopustna uporaba znižane stopnje davka na dodano vrednost, kupec, ki je zavezanec za davek na dodano vrednost, izjavlja, da je neposreden investitor in s tem upravičen do obračunane znižane stopnje davka na dodano vrednost ter da bo blago montirano na stanovanjskem objektu, ki ni namenjen poslovni dejavnosti.

 

10. Plačilo izdelkov po naročilu

Za izdelke, ki niso na zalogi in so na voljo po naročilu, je potrebno plačilo are v višini 50% vrednosti izdelka. Stranka potrdi naročilo s plačilom are v višini 50% ali več, ki ga nakaže na TR podjetja. Preostali znesek stranka plača pred dostavo ali na dan dostave naročila. Rok dobave je odvisen od zaloge in proizvodnje pri proizvajalcu oz. dobavitelju. Rok začne veljati od dneva prejema nakazila. O predvidenem roku dobave stranko obvestimo po elektronski pošti.

 

11. Plačilo s kreditnimi ali debetnimi karticami

11.1. Pri plačilu s kreditnimi ali debetnimi karticami bo prodajalec prek ustreznih ponudnikov plačilnih storitev bremenil dobroimetje kupca neposredno po odpošiljanju elektronske pošte kupcu o sprejemu njegove ponudbe s strani prodajalca.

11.2. Po podanem nalogu za izvedbo plačila s kreditno ali debetno kartico se kupec odpoveduje sleherni pravici do preklica ali spremembe takšnega naloga, sicer prodajalcu odgovarja za vse stroške in škodo v zvezi s tem.

11.3. Kupec je odgovoren za to, da ima pri ponudniku plačilnih storitev s kreditnimi ali debetnimi karticami zadostno dobroimetje za plačilo nakupa, da ima tudi sicer urejena vsa razmerja s tovrstnim ponudnikom plačilnih storitev, da je upravičen do plačevanja z uporabljeno kreditno ali debetno kartico ter da je ob podaji naročila podal popolne in pravilne podatke o uporabljeni kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi prodajalcu v zvezi z navedeno kršitvijo nastali.

 

12. Plačilo ob prevzemu blaga

Kupec lahko plačilo ob prevzemu blaga opravi z vsakim načinom plačila, ki ga prodajalec ali dostavljavec (vključno s pošto) omogočata ob prevzemu blaga.

 

13. Dostava blaga

13.1. Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti na naslov, ki ga kupec označi v svojem naročilu, poslanem prek sistema razgorsek.si .

13.2. V primeru nakupa blaga, ki je povezan z dostavo blaga na naslov dostave, ki ne predstavlja ene izmed poslovnih enot prodajalca, je prodajalec blago dolžan skladno s prejšnjo točko odposlati na naslov, ki ga prodajalec kupcu sporoči v elektronskem sporočilu, s katerim potrdi prejem kupčevega naročila. Blago se dostavi ob času, ki ga prodajalec v takšnem elektronskem sporočilu ali drugače sporoči kupcu.

13.3. Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, oseba, ki blago dostavlja, pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame na lokaciji, ki jo oseba, ki blago dostavlja, navede v svojem sporočilu, prodajalec pa sme kupcu zaračunati običajne stroške plačane ležarine.

13.4. Če je dogovorjeno, da kupec prevzame blago na naslovu prodajno-razstavnega salona družbe EURRA d.o.o., pride kupec v zamudo, če v elektronskem sporočilu prodajalca navedeni termin, z izjemo zgolj prehodne krajše zadržanosti, ki ne presega enega delovnega dne, blaga ne prevzame. Za čas prevzemne zamude sme prodajalec kupcu po prosti presoji zaračunati običajne stroške ležarine, svoje obveznosti izročitve blaga pa se sme razbremeniti s tem, da kupcu blago na stroške kupca dostavi na prodajalcu zadnje znani naslov kupca.

13.5. Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo.

13.6. Če je kupec potrošnik, preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku, ko je blago skladno s predmetnimi splošnimi pogoji dano na razpolago kupcu ali ko kupec skladno s predmetnimi splošnimi pogoji pride v zamudo. V vseh drugih primerih preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku izročitve blaga s strani prodajalca dostavljavcu.

13.7. Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca.

13.8. Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca.

 

14. Klik in prevzem

14.1. Kupec lahko v svojem naročilu, poslanem prek sistema razgorsek.si , označi možnost osebnega prevzema naročila v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o., na naslovu Meljski Dol 1 v Mariboru.

14.2. Kupec ima ob izbiri osebnega prevzema v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o na voljo več različnih možnosti za plačilo. Naročeno blago v sistemu razgorsek.si  lahko kupec plača predhodno po predračunu ali s kreditno kartico ali preko PayPal. Kupec lahko v sistemu izbere tudi možnost plačila v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o.

14.3. Če je kupec v sistemu razgorsek.si  izbral način plačila po predračunu, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu razgorsek.si ali v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o obvestil, ko bo plačilo vidno na TRR podjetja. Prodajalec bo kupca o terminu prevzema obvestil po elektronski pošti ali po telefonu.

14.4. Če je kupec v sistemu razgorsek.si  izbral način plačila s kreditno katrico ali preko PayPal, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu razgorsek.si   oziroma v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o obvestil po elektronski pošti ali telefonu, ki ju je kupec oddal v svojem naročilu, poslanem prek sistema razgorsek.si .

14.5. Če je kupec v sistemu razgorsek.si  izbral kot način plačila plačilo v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o , potem prodajalec kupca o terminu prevzema naročenega blaga v sistemu razgorsek.si  obvesti po elektronski pošti ali telefonu, ki ju je kupec oddal v svojem naročilu, poslanem prek sistema razgorsek.si .

14.6. Če je dogovorjeno, da kupec prevzame blago v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o, pride kupec v zamudo, če v elektronskem sporočilu prodajalca navedeni termin, z izjemo zgolj prehodne krajše zadržanosti, ki ne presega enega delovnega dne, blaga ne prevzame. Za čas prevzemne zamude sme prodajalec kupcu po prosti presoji zaračunati običajne stroške ležarine.

14.7. Kupec mora ob osebnem prevzemu naročenega blaga v sistemu razgorsek.si  predložiti identifikacijski dokument, na katerem so navedeni podatki (ime in priimek) iste osebe, ki je v sistemu razgorsek.si  oddala zahtevek za osebni prevzem v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o.

14.8. V kolikor pa je kupec v sistemu razgorsek.si  izbral osebni prevzem v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o s plačilom v trgovini, mora kupec najprej poravnati stroške naročenega blaga na blagajni prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o, potem svojo istovetnost izkazati z identifikacijskim dokumentom, na katerem so navedeni podatki (ime in priimek) iste osebe, ki je v sistemu razgorsek.si  oddala zahtevek za osebni prevzem v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o.

 

15. Garancija, jamčevanje za napake

15.1. Za blago prodajalca velja prostovoljna garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno, obvezna garancija pa velja pod zakonskimi pogoji. V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa.

15.2. Kolikor informacije o prostovoljni garanciji na listinah iz prejšnje točke ni, se v vsakem primeru šteje, da prostovoljne garancije ni.

15.3. Kolikor je odgovornost prodajalca po teh splošnih pogojih izključena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, dostavljavcev, zastopnikov, predstavnikov in izpolnitvenih pomočnikov.

15.4. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.

15.5. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

15.6. Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, ki ga je prodajalec kupcu kot takega pokazal, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

15.7. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

15.8. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

15.9. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

15.10. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

15.11. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

15.12. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

15.13. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

15.14. Pravice kupca iz predprejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

15.15. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi po odpravi napake.

15.16. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

15.17. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

15.18. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz prejšnjega odstavka.

15.19. Pravni pouk o pravici do odstopa od pogodbe:

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh: (a) od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo v ta namen določi kupec (b) ali, če gre za pogodbo v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov (c) od dne, ko kupec pridobi posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo v ta namen določi kupec.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (EURRA d.o.o., Meljski Dol 1, 2000 Maribor, tel. 02 / 234 0 720 ali 041 610 487, e-mail: reklamacije@razgorsek.si ) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Garancija velja za izdelke kupljene v Sloveniji, kar dokazujete z računom o nakupu. 12-mesečni garancijski rok prične veljati z dnevom nakupa oziroma datumom prevzema blaga s strani potrošnika. Garancija na rabljeno blago znaša 6 mesecev.

Garancijo potrošnik lahko uveljavlja s predložitvijo računa nakupa izdelka. Kot prodajalec/uvoznik EURRA d.o.o. jamčimo za kakovost in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, če ga kupec uporablja po priloženih navodilih in če garancija prične veljati z izročitvijo blaga potrošniku. Kot prodajalec/uvoznik jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili vseh okvare in pomanjkljivosti na izdelku, ki niso posledica neprimerne uporabe. Garancije ne priznamo v primeru poškodb nastalih ob neprimernem transportu in nestrokovni montaži s strani kupca.

Po preteku 12-mesečnega garancijskega roka vam proti plačilo zagotovimo servisiranje in nadomestne dele izdelka. Pravice iz garancije se uveljavljajo v Sloveniji.

 1. 20. Navodila za uporabo pohištva:

Pohištvo je potrebno sestaviti po priloženih navodilih. Izdelek je namenjen uporabi v notranjih prostorih, z normalno temperaturo 18 – 23 °C in 55 – 75 % relativno vlago. Pohištvo mora biti vsaj za 100 cm oddaljeno od toplotnega vira in zaščiteno s toplotnim izolatorjem. Pohištvo je namenjeno običajni uporabi in ne vzdrži prekomernih obremenitev.

Tkanine je potrebno čistiti in zaščititi s sredstvi , namenjenimi in primernimi materialu izdelka. Lesene dele pohištva očistite z mehko krpo oziroma čistilnimi sredstvi namenjenimi čiščenju lesenega pohištva. Kromirane dele očistite s sredstvi za čiščenje kromiranih površin, plastificirane dele pa s suho ali rahlo navlaženo krpo.

 

16. Pridržek lastninske pravice, pridržna pravica

16.1. Do popolnega plačila vseh plačilnih obveznosti kupca ostane prodano blago last prodajalca.

16.2. Kupec mora blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, hraniti in z njim ravnati skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma dobrega gospodarstvenika. Vsako spremembo kraja, na katerem se blago nahaja, kot tudi posege kupca ali tretjih oseb, predvsem morebitne rubeže, mora kupec prodajalcu nemudoma pisno sporočiti, v primeru rubeža s predložitvijo kopije zapisnika o rubežu. Stroške potrebne odprave posledic rubežev ali posegov ali dostave na prvotni kraj nahajanja blaga nosi kupec.

16.3. Kupec se zavezuje, da bo lastninsko pravico prodajalca obvaroval tudi v primeru, če bo prodano blago dalje predal tretjim osebam oziroma če je blago namenjeno tretjim osebam. Predvsem mora kupec nadaljnjega prejemnika blaga izrecno pisno opozoriti na obstoj pridržka lastninske pravice prodajalca.

16.4. Prodajalec nasprotuje morebitni spojitvi, pomešanju ali izdelavi nove premičnine iz prodanega blaga.

16.5. Kupec sme izvajati pridržno pravico na kupljenem blagu, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice prodajalca, le v primeru, če upravičenje do uveljavljanja pridržne pravice izhaja iz istega pogodbenega razmerja.

 

17. Splošno

17.1. Vsakokratna pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kupec pa lahko do nje dostopa preko službe prodajalca za stike s strankami proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije.

17.2. Če je kupec potrošnik, je vsakokratno pogodbo na podlagi teh splošnih pogojev glede na dogovorjeni izpolnitveni kraj sklenjena ustrezno v slovenskem, hrvaškem, italijanskem, nemškem ali angleškem jeziku.

17.3. Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov: EURRA  d.o.o., Meljski Dol 1, 2000 Maribor.

17.4. Kupec s sprejemom teh splošnih pogojev ponovno potrjuje, da je seznanjen in soglaša z določbami Splošnih pogojev o osebnih podatkih prodajalca, ki jih je sprejel že ob registraciji uporabnika, ki mu omogoča uporabo sistema razgorsek.si .

17.5. Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

17.6. Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca.

17.7. Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov.

17.8. Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru.

17.9. Kupec potrjuje, da se zaveda, da so za vsakokratni nakup merodajni tisti splošni pogoji, veljavni v času nakupa, vendar da so predmetni splošni pogoji podvrženi nenehnemu spreminjanju in izboljšavam, zato za morebitne bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da se seznani z aktualnimi splošnimi pogoji, veljavnimi za sistem razgorsek.si .

17.10. Spremembe teh splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih na njihovi podlagi, so možne na podlagi pisnih individualnih dogovorov s kupci. Ustni dogovori o odstopu od obličnostne zahteve iz prejšnjega stavka niso možni.

 

18. Veljavnost teh spošnih pogojev

18.1. Ti splošni pogoji veljajo med stranko in družbo EURRA d.o.o. kot upravljavcem (v nadaljevanju: upravljavec) v zvezi z registracijo stranke kot uporabnika v okviru spletne trgovine upravljavca (v nadaljevanju: razgorsek.si .).

18.2. Stranka je vsaka oseba, ki se registrira v sistemu www.razgorsek.si .

18.3. Ti splošni pogoji veljajo v vseh razmerjih med upravljavcem in stranko v zvezi z uporabo sistema www.razgorsek.si  in jih v primeru nakupa blaga v sistemu www.razgorsek.si  dopolnjujejo Splošni pogodbeni pogoji upravljavca.

18.4. Stranka ima možnost, da si te splošne pogoje še pred registracijo natisne oziroma shrani.

 

19. Osebne privolitve stranke

19.1. Z registracijo v sistemu www.razgorsek.si , konkretno s klikom na gumb »strinjam se s pogoji poslovanja«, stranka potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih stranka da na razpolago upravljavcu ob registraciji v sistem www.razgorsek.si  in ki obsegajo predvsem, vendar ne omejeno na:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • prebivališče,
 • datum rojstva,
 • kraj rojstva,
 • spol,
 • EMŠO,
 • naslov elektronske pošte in
 • telefonska številka,

kot tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter Splošnih pogodbenih pogojev pridobiva v času, ko je stranka registriran uporabnik sistema www.razgorsek.si , v katerem opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine tako stranke kot populacije, v katero stranka spada:

 • pogostost nakupa,
 • tipi kupljenega blaga,
 • gibanja v obsegu in pogostosti plačil,
 • jezik, ki ga stranka uporablja,
 • lokacija stranke,
 • sredstvo dostopa do razgorsek.si ,
 • tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do razgorsek.si ,
 • operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
 • resolucija zaslona stranke,
 • ponudnik internetnih storitev, ki ga stranka uporablja,
 • ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik,
 • spletna stran, s katere je stranka dostopila na razgorsek.si ,
 • osebne preference stranke.

19.2. Stranka se strinja in upravljavca pooblašča, da sme upravljavec podatke iz prejšnje točke pridobivati, vpisovati, zbirati, urejati, shranjevati na strežnikih ali drugih pomnilnikih, lociranih v katerihkoli državah Evropskega gospodarskega prostora, Avstralije in Hrvaške, jih izvažati v navedene države, jih sistematizirati v zbirke osebnih podatkov, avtomatizirano obdelovati, prilagajati, spreminjati, po prosti presoji priklicevati, vpogledovati, uporabljati, sporočati v okviru koncerna upravljavca, širiti, razvrščati, povezovati, blokirati, anonimizirati ali uničevati, ter predvsem uporabljati za namen izvajanja trgovske dejavnosti upravljavca, kar vključuje analiziranje, uporabo za marketinške raziskave, izsledke, akcije in druge marketinške potrebe; ter tudi uporabljati za namen direktnega kontaktiranja in obveščanja stranke o ponudbah in prodajnih akcijah upravljavca, kar sme upravljavec opravljati neposredno ali prek pooblaščenih pogodbenih partnerjev, ki izvajajo tovrstne akcije.

 

20. Drugo

20.1. Zbrane osebne podatke bo upravljavec izbrisal po dokončanju uporabe za namen iz prejšnje točke ali na zahtevo stranke.

20.2. Upravljavec je edini uporabnik osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi teh splošnih pogojev.

20.3. Stranka prostovoljno soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi teh splošnih pogojev. Stranka ima pravico, da kadarkoli na podlagi aplikacije, ki jo omogoča sistem www.razgorsek.si , vpogleduje in popravlja zbrane osebne podatke. Stranka lahko zahteva izbris zbranih osebnih podatkov z elektronsko pošto, poslano na naslov, naveden v sistemu www.razgorsek.si

20.4. Če stranka ni tisti posameznik, na katerega se osebni podatki, ki so predmet teh splošnih pogojev, nanašajo, kar vključuje primere, ko je stranka pravna oseba, pa upravljavcu posreduje osebne podatke določenih posameznikov, stranka upravljavcu jamči, da je takšen posameznik podal privolitev k obdelavi njegovih osebnih podatkov v skladu s temi splošnimi pogoji.

20.5. V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

 

 

Pogoji poslovanja z darilnimi karticami

EURRA  d.o.o., Meljski Dol 1, 2000 MAribor (v nadaljevanju Družba) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih kartic Družbe s Splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi karticami (v nadaljevanju Splošni pogoji). Vsak kupec darilne kartice je z nakupom le-teh, seznanjen s Splošnimi pogoji, ki jih z nakupom darilne kartice tudi sprejema.

 

 1. Splošno

Darilna kartica je izkazni dokument v papirni obliki, opremljen s kodo 000000 oz. morebitno drugo kodo, ki jo bo lahko v prihodnje nadomestila, ki ga Družba izda proti plačilu in katerega je skladno s Splošnimi pogoji Družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v vseh svojih trgovinah v Sloveniji.

 

2. Vrednost in veljavnost

Darilna kartica je izdana tako, da je nanjo vezan predplačan znesek v višini 10 €, 20 €, 50 € ali 100€.

 

3. Obvezost in pravica družbe

3.1. Obveznost Družbe iz darilne kartice nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilne kartice – vplača vrednost darilne kartice. Vplačilo vrednosti je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice, darilni bon ter tudi z drugo darilno kartico) v prodajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o..

3.2. Terjatev iz darilne kartice je vezana na kodo, s katero je opremljena darilna kartica in gre vsakokratnemu imetniku darilne kartice, pri čemer kode ni mogoče samostojno uporabiti. Izpolnitev terjatve iz darilne kartice lahko ob predložitvi darilne kartice zahteva njen prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

3.3. Obveznost Družbe iz darilne kartice preneha s tem, ko jo Družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.

3.4. Družba ni odgovorna za morebitne zlorabe darilne kartice in ni dolžna preverjati identitete prinosnika.

3.5. Družba si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi karticami brez posebne najave.

 

4. Obveznosti in pravice imetnika darilne kartice

4.1. Izpolnitev obveznosti iz naslova darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času njene veljavnosti.

4.2. Čas veljavnosti darilne kartice je 12 (dvanajst) mesecev od dneva izdaje darilne kartice, imetnik pa lahko veljavnost preveri bodisi na izpisanem odrezku, ki ga je prejel ob nakupu darilne kartice oz. ob plačilu z njo, bodisi v prodajno-razstavnem salonu družbe ERUUA d.o.o.. Vse informacije v zvezi z darilnimi karticami lahko vsak kupec pridobi v vseh trgovinah družbe, to je predvsem v salonu in na spletni strani www.razgorsek.si. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži Družbi kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilne kartice, mora imetnik darilne kartice razliko doplačati. Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti.

4.3. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilne kartice. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. »Darilna kartica je vezana na on-line sistem Družbe. V kolikor on-line sistem ne deluje, kar pomeni, da v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri Družbi ni mogoče preveriti denarnega stanja na darilni kartici, Družba ni zavezana k izplačilu kakršnegakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov Družbe. Družba lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali pa je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.

 

5. Ostala določila

5.1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.

5.2. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani Družbe na naslovu http://www.razgorsek.si.

5.3. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi karticami, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ponudba na razgorsek.si  se lahko razlikuje od ponudbe v podajno-razstavnem salonu družbe EURRA d.o.o. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelkov. Na spletni strani so možne napake.

Zadnje spremembe splošnih pogojev: junij 2022